3181/BVHTTDL-GĐ

TLBT, KTVTVGĐ, Phó VT Hoa Hữu Vân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đề nghị báo cáo tình hình công tác phòng chống bạo lực gia đình

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo công văn số 2784/BVHTTDL-GĐ ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả công tác phòng chống bạo lực gia đình, để đánh đúng tình hình xây dựng và duy trì Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian qua của mỗi địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo ngắn gọn theo đề cương gửi kèm.

Báo cáo gửi về Vụ Gia đình-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 18 tháng 10 năm 2011 theo địa chỉ: vugiadinh@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ, Nhật (70).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác