3181/BVHTTDL-PC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP

Kính gửi:   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương

Chính phủ đã ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 và ban hành Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Theo quy định tại hai văn bản nêu trên và các Thông tư hướng dẫn số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hành vi đốt đồ mã tại lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, nơi công cộng và hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán đồ chơi gây hại cho giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em, khuyến khích bạo lực, kinh dị, đã bị cấm; người vi phạm phải bị xử phạt.

Nhằm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống, ngăn chặn các hành vi gây tác động xấu trong xã hội, làm lành mạnh môi trường văn hóa và hoạt động văn hóa công cộng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hình thức thích hợp để phổ biến Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ở các địa phương; cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm đối với người vi phạm.

Trước mắt, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương và chỉ đạo các Phòng văn hóa, thông tin cấp huyện tổ chức lực lượng phổ biến quy định có liên quan tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, nơi thờ tự công cộng, nơi bán đồ chơi trẻ em trong dịp tổ chức lễ hội hoặc ngày 1 và ngày rằm (âm lịch) hàng tháng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Đối với người vi phạm phải xử phạt theo quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP.

Sau dịp tết Trung thu Canh Dần (năm 2010), các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi báo cáo việc thực hiện văn bản này về Bộ (Vụ Pháp chế và Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 30/9/2010.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục VHCS, Cục DSVH, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC, ĐH (70).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác