3182/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2014)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;
Căn cứ Kế hoạc công tác năm 2014 của Cục Điện ảnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam, Công ty cổ phần, phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) trong phạm vi cả nước.
Thời gian: Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 10 năm 2014.
Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim:
- Phim truyện “về miền thương nhớ” do Công ty cổ phần phim Truyện I sản xuất.
- Phim truyện “Sống cùng lịch sử” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất.
- Phim tài liệu “Bác sĩ Trần Duy Hưng, một người Hà Nội” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Tuần phim trích từ nguồn kinh phí trợ giá (phát hành và phố biến phim) năm 2014 của Cục Điện ảnh bao gồm các công việc việc sau:
- Tổ chức in ấn và gửi đĩa phim truyện “về miền thương nhớ”, phim tài liệu “Bác sĩ Trần Duy Hưng, một người Hà Nội” (330 đĩa DVD/phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tổ chức in ấn phim truyện “Sống cùng lịch sử” bang file HD vào 0 cứng và gửi tới rạp của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiêu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (01 ổ cứng/01 đơn vị).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giárn đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam, Giám đốc công ty cổ phần Phim Truyện I, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, ĐA, H.150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác