3186/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke- vũ trường

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Kế hoạch công tác số 457/KH-VHCS ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở về việc xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke- vũ trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở:

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke-vũ trường.

Thời gian: Trong tháng 10 năm 2010.

Địa điểm: Gồm 12 tỉnh, thành phố: Hoà Bình, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Giang, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nội dung kiểm tra:

- Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke - vũ trường từ 12 tỉnh, thành phố:

- Công tác xây dựng quy hoạch Karaoke - vũ trường;

- Công tác triển khai và thực hiện Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 về việc Quy định chi tiết vi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hanh kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

Điều 3. Kinh phí tổ chức kiểm tra trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố thuộc đối tượng kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL, các tỉnh thành phố;

- Lưu: VT, VHCS, LG 20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác