3186/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ,

Căn cứ Công văn số 168/VVHNTVN-KHHTQT ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Viện Văn hóa Nghệ thuật Viện Nam về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học: Xây dựng nhân cách văn hóa cho con người Việt Nam những bài học kinh nghiệm trong lịch sử.

Chủ nhiệm đề tài: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Điều 2. Mời GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Mời các chuyên gia khoa học am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình trên danh cách Hội đồng kèm theo Quyêt định này .

Điều 3. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết.

Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác