3188/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Quy hoạch tu bổ di tích đền thờ vua Lê, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ban Quản lý di tích và danh thắng Nghệ An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 286/CV-QLDT ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Ban Quản lý di tích và danh thắng Nghệ An đề nghị có ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích đền vua Lê, xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất quy hoạch tu bổ, tôn tạo di tích đền vua Lê bao gồm các nội dung: phương án quy hoạch tổng mặt bằng; tu bổ thượng điện, nghi môn (tam quan); phục hồi nhà trung điện, hạ điện, tả vu, hữu vu nhằm tạo điều kiện bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích; xây dựng mới nhà ban quản lý, nhà vệ sinh công cộng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Nhà ban quản lý xây về phía Đông Bắc khu di tích để đảm bảo không chắn không gian phía trước đền.

Sân lễ hội nên xây dựng phía trước khu di tích (đối xứng với bãi đậu xe qua đường vào nghi môn) để tạo sự gắn kết về giao thông với nghi môn và bãi đỗ xe, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lễ hội.

- Trước khi triển khai lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền vua Lê, cần tiến hành khảo sát nền móng công trình trung điện, hạ điện, tả hữu vu và trên kiếm vật liệu gốc như gạch, ngói… tại các hố thám sát làm cơ sở cho việc phục hồi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Nghệ An ninh cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác