3188/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức hội thảo, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Thi đua - Khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thi đua - Khen thưởng tổ chức hội thảo, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú năm 2010.

- Khu vực phía Bắc: tổ chức tại Hà Nội,

- Khu vực phía Nam: tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí tổ chức hội thảo, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật lấy trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2010 cấp qua Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, TĐ-KT, NTN 05.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác