3190/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo đình Dịch Vọng Sở, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1744/VHTTDL- QLDS ngày 16/9/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Dịch Vọng Sở, Cầu Giấy, Hà Nội (kèm theo hồ sơ) Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Dịch Vọng Sở bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại bái, Nghi môn, Bình phong; tôn tạo sân trước; xây dựng Am hóa sớ và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với Đại bái: Cần nghiên cứu, điều chỉnh độ rộng phần nền lát đá cho phù hợp; giữ nguyên hình thức cửa bức bàn không làm cửa thượng song hạ bản. Chủ đầu tư cần thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá cấu kiện ngay sau khi hạ giải Đại bái nhằm lựa chọn, tái sử dụng các cấu kiện còn tốt (kể cả chân tảng, ngói lớp, các cấu kiện có dấu hiệu xác định niên đại...) theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích.

- Tuyệt đối không hạ giải, phá dỡ Bình phong và Nghi môn. Khi tu bổ, dùng biện pháp kê kích để nâng cốt của hai hạng mục này, sau đó tiến hành tu bổ và chỉnh sửa các chi tiết chưa phù hợp.

- Dịch chuyển vị trí Am hóa sớ vào khoảng giữa hai trụ tường rào Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác