3191/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Hội đồng Giám khảo "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" vào tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010"  trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giám khảo "Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II, Hà Nội - 2010" gồm các ông sau đây:

1. Ông Ngô Quỳnh Giao, nguyên Giám đốc nhà hát Múa rối Việt Nam - Chủ tịch.

2. Ông Nguyễn Trung Lương, NSƯT. Phó Chủ tịch Thường trực UNIMA Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam - Ủy viên.

3. Ông Chua Soo Pong (Singapore), Chủ tịch Hiệp hội múa rồi Asian.

4. Ông Sid-Ahmed Meddah (Algerie). Thành viên liên hiệp múa rối nước quốc tế UNIMA - Ủy viên.

5. Ông Cengiz Ozek (Thổ Nhĩ Kỳ). Nghệ sĩ rối. Giám đốc Liên hoan Múa rối Istanbul - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm theo dõi quá trình cuộc thi, chấm điểm các tiết mục tham dự Liên hoan theo Quy chế chấm thi quy định, đảm bảo tính khách quan và chính xác.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2857/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, M(12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác