3191/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke - Vũ trường

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ quyết định số 3026/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke - Vũ trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Cục Văn hoá cơ sở tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke - Vũ trường.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2011.

Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hoá cơ sở, Trưởng đoàn;

2. Ông Trần Duy Bình, Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Phó trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Công Trung, Phó trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Tảo, Phó trưởng phòng Thanh tra Văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cán bộ Vụ Pháp Chế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

6. Bà Trịnh Thị Thu Liên, Chuyên viên chính phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Thành viên;

7. Bà Trương Minh Linh Giang, Chuyên viên phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Thành viên;

8. Bà Đàm Thị Huyền Trang, phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở, Thành viên.

Điều 3. Đối tượng kiểm tra:

Gồm 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Điều 4. Nội dung kiểm tra:

- Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke - Vũ trường tại 3 tỉnh, thành phố trên;

- Công tác xây dựng quy hoạch Karaoke - Vũ trường;

- Công tác triển khai và thực hiện Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009 NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

Điều 5. Kinh phí tổ chức kiểm tra trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố thuộc đối tượng kiểm tra và các ông (bà) có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 6;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH( NTQC), LG.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác