3193/BVHTTDL-KHCNMT

TLBT, KTVTVKHCN&MT, Phó VT Từ Mạnh Lương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Kính gửi: Các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài

nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được ký kết giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ quá hạn nghiệm thu như sau:

1. Những đơn vị chủ trì có đề tài đến hạn nghiệm thu trong tháng 3 năm 2011 (kể cả những đề tài đã được gia hạn thời gian thực hiện) mà chưa nghiệm thu, cần khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại của đề tài và hoàn tất các thủ tục để tiến hành nghiệm thu trong năm 2011.

2. Những đơn vị chủ trì có đề tài thực hiện từ năm 2008 trở về trước đến nay vẫn chưa tiến nàng nghiệm thu, đề nghị các các đơn vị khẩn trương tiến hành nghiệm thu các đề tài trong tháng 11 năm 2011.

3. Nếu quá hạn trên mà các đề tài vẫn chưa được nghiệm thu, các đơn vị sẽ không được chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đưa vào thực hiện trong năm 2012, các cá nhân chủ nhiệm sẽ không được đứng tên là chủ nhiệm đề tài trong những năm tiếp theo, được quy định tại Thông tư 05/2010/TT- BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2010 về việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tổng hợp các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2011 gửi Vụ Thi đua khen thưởng phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng cuối năm, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chủ trì quan tâm chỉ đạo các chủ nhiệm đề tài thực hiện tiến độ nghiên cứu theo yêu cầu trên./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, ĐT.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác