3193/BVHTTDL-VHCS

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án “Phát triển hoạt động Văn hóa – Thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010”.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 27 tháng 02 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg về việc giao Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án "Phát triển hoạt động Văn hóa - Thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010".

Ngày 07 tháng 4 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1251/QĐ-BVHTTDL về việc Tổng kết Đề án trên.

Để Tổng kết Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Iịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tâm Đồng một số công việc như sau:

1. Giới thiệu 01 đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo và 01 đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Iịch tham gia Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án "Phát triển hoạt động Văn hóa - Thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010".

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án "Phát triển hoạt động Văn hóa - Thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010" tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian (dự kiến) vào tháng 11 năm 2010.

Công văn phúc đáp đề nghị gửi trước ngày 30 tháng 9 năm 2010 theo địa chỉ: Cục Văn hóa cơ sở - số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội .

ĐT: (04) 3.825.1677 Fax: (04) 3.944.8344 Email:

cucvhcs@gmail.com Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như kính gửi;;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH.PTL (04).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác