3193/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3193/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 9 năm 2013 Về việc Tổ chức Liên hoan “Các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng” năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BVHTTDL ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Công tác phía Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan “Các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng” năm 2013.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí các đơn vị phối hợp tổ chức do đơn vị xây dựng và thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và Thủ trưởng các đơn vị tham gia Liên hoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, CCTPN, VL,05

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác