31/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 31/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 01 năm 2014 Về việc thống nhất quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 09/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2383/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Hiện tại, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho một số cơ quan quản lý như: Sở Xây dựng, Sở KHCN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm…Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thống nhất việc giao quản lý toàn bộ di tích về một đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt này được thuận lợi, chặt chẽ, tránh chồng chéo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c)

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL Hà Nội;

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác