31/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận xây dựng Trung tâm giao lưu hữu nghị Việt - Nhật tại danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9753/UBND- QLĐTư ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị thỏa thuận Dự án xây dựng Trung tâm giao lưu hữu nghị Việt - Nhật tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng Trung tâm giao lưu hữu nghị Việt - Nhật với nội dung xây dựng các công trình: Nhà giao lưu; Trung tâm thông tin, dữ liệu;
Trung tâm đào tạo; Khối hành chính - phụ trợ; Nhà trung bày; chòi nghỉ, chòi cảnh, ao sen, sân, vườn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Phần sân vườn thuộc Khu vực bảo vệ II của danh thắng Ngũ Hành Sơn.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Các hạng mục công trình xây dựng không cao quá 6,5m và cần bảo tồn cây xanh có giá trị tại đây.
- Không xây dựng công trình, tường rào tại phần đất thuộc khu vực bảo vệ II của danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.
- Làm rõ danh mục tài liệu và hiện vật dự kiến trưng bày (có ảnh kèm theo) tại Nhà trưng bày. Đề nghi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch thẩm định nội dung trưng bày.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL thành phố Đà Nng;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác