32 /TTr-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Phê duyệt “Đề án Hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào”

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Thực hiện Hiệp định về Hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào ký ngày 13 tháng 5 năm 1995 tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa - Thông tin đầu tiên của Việt Nam tại Viêng Chăn được thành lập theo Quyết định số 2220/QĐ-TC ngày 24 tháng 6 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, sau đây gọi tắt là Trung tâm) theo Quyết định số 1049/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới của sự nghiệp xúc tiến quảng bá văn hóa nghệ thuật, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
20 năm qua, Trung tâm đã và đang triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, chủ động xúc tiến quảng bá văn hóa - du lịch theo tinh thần tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Qua thực tiễn khai thác và quản lý, có thể khẳng định việc xây dựng Trung tâm là chủ trương đúng và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Trung tâm thực sự trở thành cầu nối trong quan hệ văn hóa đối ngoại giữa hai nước; là điểm đến tin cậy của Cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc và bạn bè quốc tế tại Lào và vùng đông bắc Thái Lan có nhu cầu tìm hiểu về đất nước, con người và truyền thống văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Hoạt động hiệu quả của Trung tâm tại Lào góp phần thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt-Lào, góp phần tích cực vào thành công chung của ngoại giao Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.
Là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, được Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhưng cho đến nay trụ sở Trung tâm tại địa chỉ 101 phố Păng Khăm, Viêng Chăn vẫn là ngôi nhà 2 tầng đang xuống cấp, nhỏ về diện tích, không có chỗ đỗ xe ô tô, không đủ điều kiện thiết yếu đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động chuyên môn. Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài là thiết chế văn hóa có hoạt động đặc thù, thực hiện nghiệp vụ thông qua các hoạt động cộng đồng như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, dạy tiếng Việt, giới thiệu văn hóa ẩm thực... nên cần có những không gian thích hợp. Việc tìm kiếm một địa điểm xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào để đảm bảo công năng triến khai các hoạt động là một yêu cầu thiết yếu và đã được các cơ quan hữu quan của Việt Nam đặt ra từ lâu.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 602/QĐ- TTg ngày 12 tháng 5 năm 2009 phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2015.
Triển khai Quyết định và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2447/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2013 phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất và xây dựng Trung tâm.
Thực hiện Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 25 tháng 6 năm 2014 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Phân ban họp tác Việt Nam - Lào năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, lập triển khai Dự án xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, trong đó có nội dung xây dựng Đề án Hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (sau đây gọi tắt là Đề án), trình Thủ tướng Chính phủ.
1. Các bước triển khai xây dựng Đề án
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ tổ chức 06 cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan, đã có nhiều ý kiến góp ý và 04 văn bản góp ý về việc xây dựng Đe án, cụ thể như sau:
- Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 4601/BVHTTDL-HTQT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án hoạt động và Phương án kiến trúc xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.
- Ngày 26 tháng 02 năm 2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1248/VPCP-HTQT gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý kiến của các Bộ, ngành liên quan: Kế hoạch đầu tư: Văn bản số 816/BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2014; Tài chính: Văn bản số 1666/BTC-ĐT ngày 07 tháng 02 năm 2014; Xây dựng: Văn bản số 173/BXD-HĐXD ngày 24 tháng 01 năm 2014; Ngoại giao: Văn bản số 199/BNG-ĐNA ngày 22 tháng 01 năm 2014.
Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, ngày 05 tháng 8 năm 2014, tại Tờ trình số 184/TTr-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ Đề án.
- Ngày 17 tháng 9 năm 2014, Văn phòng Chính phủ chủ trì cuộc họp có đại diện các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ góp ý về Đề án.
Trên cơ sở tiếp thu, tổng hợp và chỉnh sửa theo các góp ý của các Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 222/TTr-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2014 và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
- Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 10445/VPCP-HTQT đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét toàn diện (bao gồm địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn...), hoàn thiện Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2015.
Thực hiện nội dung văn bản trên, ngày 13 tháng 01 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp, có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tài chính và Nội vụ. Tại cuộc họp, các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung Đề án.
- Ngày 22 tháng 01 năm 2015, Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan tại cuộc họp ngày 26 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án và có Tờ trình số 04/TTr-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2015 kính gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
- Ngày 26 tháng 3 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế "hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Ngoại giao”, Văn phòng Chính phủ và Đại sứ
quán Việt Nam tại Lào.
2. Kết quả Đề án
Trên cơ sở tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến tại các cuộc họp và góp ý của các Bộ, ngành, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, chỉnh sửa, xây dựng dự thảo Đề án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ gồm:
- Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án;
- Dự thảo Đề án.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
-Lưu: VT, HTQT. BK.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác