3202/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính tại một số thông tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Giao cho Vụ Pháp chế chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí soạn thảo văn bản được chi từ ngân sách sự nghiệp của Văn phòng Bộ theo chế độ quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, N (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác