3202/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016

Ngày 22 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5) năm 2016 đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016. Tham dự phiên họp có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành và địa phương đăng cai là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức ABG5, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao.
Sau khi nghe Tổng cục Thể dục thể thao báo cáo kế hoạch chuẩn bị tổ chức ABG5; Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam báo cáo Kịch bản chương trình văn hóa nghệ thuật tại Lễ đón cờ đăng cai ABG5 trong chương trình Lễ Bế mạc ABG4 tại Thái Lan và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 kết luận:  
1. Hoan nghênh sự nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai công việc chuẩn bị cho ABG5 của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các địa phương đăng cai, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự phối hợp của các Bộ, ngành liên quan trong thời gian qua.
2. Yêu cầu tổ chức ABG5 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2374/VPCP-KGVX ngày 8 tháng 4 năm 2014: “Đảm bảo kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định hiện hành, tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có để tập luyện và thi đấu, không đầu tư xây dựng mới…”.
3. Về Biểu trưng (logo), Khẩu hiệu (slogan), Bài hát (official song) và Linh vật (mascot) của Đại hội:
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với tác giả nghiên cứu, chỉnh sửa Linh vật của Đại hội; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu Khẩu hiệu của Đại hội.
- Giao Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với nhạc sĩ Đinh Trịnh sáng tác Bài hát của Đại hội.
4. Về địa điểm và thời gian tổ chức ABG5:
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia mời Hội đồng Olympic Châu Á (OCA), các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc tế đến Việt Nam trong quý IV năm 2014 để khảo sát tại các địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu các môn thể thao tại Đại hội. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thể dục thể thao tham mưu, đề xuất địa điểm, thời gian cụ thể tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Đại hội, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5 xem xét, quyết định tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo quốc gia ABG5.
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp Ủy ban Olympic Việt Nam báo cáo OCA về việc thay đổi tên thành phố đăng cai thành “Khánh Hòa - Đà Nẵng”.
5. Về khách sạn, cơ sở lưu trú, tình nguyện viên, giao thông, an ninh phục vụ ABG5:
Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng dục Du lịch xây dựng phương án đảm bảo điều kiện lưu trú, phương tiện giao thông cho các thành viên tham dự ABG5 tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp với Tiểu ban Lễ Tân, Khánh tiết xây dựng phương án tuyển chọn, đào tạo tình nguyện viên phục vụ Đại hội đảm bảo số lượng, chất lượng.
6. Về thông tin tuyên truyền ABG5:
- Ủy ban Olympic Việt Nam mời OCA khảo sát và đưa ra những yêu cầu về hạ tầng cơ sở, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ tại Đại hội, trên cơ sở đó phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phương án chuẩn bị trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.
- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về ABG5 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
7. Về tài chính phục vụ ABG5:
- Đề nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định dự toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức ABG5 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
- Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức địa phương; ban hành kế hoạch chuẩn bị và tổ chức ABG5 của địa phương và xây dựng dự toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội trình Ban Tổ chức Đại hội.
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế chi tiêu tài chính và các cơ chế đặc thù của Đại hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
8. Về việc tham dự các hoạt động tại ABG 4 chuẩn bị cho ABG5:
- Đề nghị Đài truyền hình Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tăng cường tuyên truyền về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam chuẩn bị gian trưng bày của Việt Nam ở ABG4-Thái Lan.
- Giao Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình, tổ chức tập luyện các tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Lễ đón cờ đăng cai ABG5 trong chương trình Lễ Bế mạc ABG4.
9. Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban ABG5:
- Đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương đăng cai tổ chức ABG5 đề xuất thành viên bổ sung, thay thế tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức ABG5 và các thành viên tham gia các Tiểu ban của Đại hội.
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao tham mưu, đề xuất trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thay thế, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ABG5 và thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức ABG5; hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ABG5.
10. Về thời gian tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ABG5:
- Ban Chỉ đạo quốc gia dự kiến họp phiên thứ hai vào tháng 12 năm 2014 tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa; phiên họp lần thứ ba tổ chức vào tháng 5 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng; phiên họp lần thứ tư tổ chức vào tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội; phiên họp lần thứ năm tổ chức vào tháng 6 năm 2016 tại Nha Trang, phiên họp lần thứ sáu tổ chức vào tháng 8 năm 2016 tại Đà Nẵng.
-  Ban Tổ chức họp 3 tháng/lần.
- Giao Tổng cục Thể dục thể thao và Văn phòng Ủy ban Olympic Việt Nam chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ABG5.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành tham gia tổ chức Đại hội, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND, Sở VHTTDL các tỉnh/thành: Khánh Hòa, Đà Nẵng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
- Tổng cục TDTT;
Tổng cục Du lịch;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Nhà hát Đương đại Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ, BTC ABG5-2016;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP, TTH, 50.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác