320/QĐ/BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị đinh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông”
- Thời gian: Từ ngày 05/4/2015 đến ngày 07/4/2015;
- Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- SVHTTDL các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức;
- Lưu: VT, VHCS, LH.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác