3213/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính - Di sản văn hóa dân tộc Tày - Nùng - Thái”

Kính gửi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Kế hoạch số 619/KH- HVANQGVN ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính - Di sản văn hóa dân tộc Tày " Nùng - Thái” trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang - tháng 9/2015. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính - Di sản văn hóa dân tộc Tày - Nùng -Thái”.
2. Bổ sung khách mời tham dự Hội thảo: Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở.
Với khách Quốc tế tham dự Hội thảo: đề nghị Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trao đổi và thống nhất với Cục Hợp tác Quốc tế.
3. Yêu cầu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và chuẩn bị tốt các điều kiện (nội dung, kinh phí,...) để tổ chức Hội thảo đảm bảo nội dung theo Kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHDT, Nh6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác