3214/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Khai thác đá Vôi tại núi Hồ, xã Minh Tân, nằm trong khu vực bảo vệ II, di tích danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4719/UBND-KS ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vục bảo vệ di tích lịch sử danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng để giao lại cho địa phương quản lý, cấp phép hoạt động khai thác đá vôi cho Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Hải Phòng. Diện tích xin khai thác là 6,26ha, nằm trong khu vực bảo vệ II di tích lịch sử danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch có ý kiến về vấn đề này như sau:

Ngày 21/6/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2109/BVHTTDL-DSVH nêu rõ:

"Khu vực núi đá Tràng Kênh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 313- VH/VP ngày 28/4/1962. Từ đó đến nay đã có hai lần điều chỉnh khu vực bảo vệ của di tích này.

Việc khai thác đá vôi trong khu vực II của di tích là trái với quy định của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng không tiếp tục cấp phép cho các đơn vị xin khai thác đá vôi trong khu vực bảo vệ của di tích lịch sử danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh có kế hoạch bảo vệ và phục hồi cảnh quan di tích, đồng thời hướng dẫn cho doanh nghiệp tìm địa điểm khác để thăm dò, khai thác, không tiếp tục khai thác đá vôi trong khu vục bảo vệ của di tích danh thắng Tràng Kênh - Bạch Đằng nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL, Hải Phòng;

- Lưu: VP, DSVH, NVC.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác