3215/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương
 
Phúc đáp Công văn số 619/SVHTTDL-VP ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Binh Dương về việc đề nghị chấp thuận bằng vãn bản đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ Công văn số 1236/UBND-VX ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghị đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II. Tại lễ Bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần I - Bạc Liêu năm 2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã trao cờ đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II năm 2017 cho tỉnh Bình Dương.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận việc đăng cai tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án triển khai thực hiện để Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II năm 2017 thành công tốt đẹp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-UBND, Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, VHCS, HDNV, LH.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác