3217/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại tỉnh Hòa Bình

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng
 
Phúc đáp Công văn số 8574-CV/VPTW ngàỵ 04 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại tỉnh Hòa Bình (kèm theo Tờ trình số 76-TTr/TU ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
- Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích liên quan đến tình hữu nghị của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào trong lịch sử là cần thiết, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết về tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong lịch sử đấu tranh cách mạng trước đây và xây dựng đất nước hiện nay. Trong những năm vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng một số di tích liên quan đến mối quan hệ /Việt Nam - Lào, như: di tích Làng Ngòi Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt - Lào, xã Phiềng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Về xếp hạng di tích:
+ Đối với di tích Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng nhân dân Lào: Căn cứ các tiêu chí về xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quy định tại Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đối, bố sung năm 2009, di tích này không đáp ứng đủ tiêu chí, nên không đặt vấn đề xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
+ Đối với di tích Đài phát thanh Pathét Lào, giai đoạn 1969 đến 1973 tại huyện Lạc Thủy: Đây chỉ là địa điểm dừng chân, xây dựng cơ sở trong một thời gian ngắn, nên tài liệu, hiện vật không đáp ứng đủ tiêu chí để xếp hạng di tích quốc gia. Vì vậy, đề nghị Tỉnh ủy Hòa Bình xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ để xếp hạng di tích cấp tỉnh.
- Về tố chức hội thảo khoa học lịch sử: Thống nhất việc giao cho cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình chủ trì hội thảo để thu thập tư liệu, dữ liệu, hình ảnh, thông tin có liên quan, xác định và làm rõ thêm giá trị lịch sử các di tích.
- Về việc phục dựng các hạng mục di tích: Trước hết, việc phục dựng các hạng mục di tích cần phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, để phù hợp với thực trạng di tích và điều kiện bảo vệ, phát huy giá trị sau này, đề nghị Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu phương án cắm mốc giới bảo vệ di tích, xây dựng bia, biển giới thiệu lịch sử di tích và tu bổ công trình di tích Nhà phát thanh hiện còn đối với di tích Đài phát thanh Pathét Lào trong khuôn khổ nguồn kinh phí 100.000 USD do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn trao tặng. Trước mắt, không tiến hành phục dựng các hạng mục di tích trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước ta hiện nay còn nhiều khó khăn, việc phục dựng các di tích này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, khi đi vào vận hành cũng cần có kinh phí bảo dưõng không nhỏ. Mặt khác, cơ sở tư liệu khoa học để phục dựng cũng chưa đủ, cần tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến về việc đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại tỉnh Hòa Bình để Văn phòng Trung ương Đảng tống họp, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Lê Khánh Hải;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- S VHTTDL tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, DSVH, LQV. 11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác