3218/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ cấp thiết di tích Nhà Chúa Đảo, thuộc Khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch nhận được Công văn số 1267/SVHTTDL-KHTC ngày 19/8/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị thỏa thuận bản vẽ hạng mục tu bổ cấp thiết Nhà Chúa Đảo thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu sửa cấp thiết Nhà Chúa Đảo). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu sửa cấp thiết mái Di tích Nhà Chúa Đảo, bao gồm các nội dung: Hạ giải kết cấu mái, gia công thay thế các cấu lciện, thành phần mục hỏng (cầu phong, li tô, các thanh kèo, ngói lợp), sau đó lợp lại toàn bộ mái đế hoàn thiện công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tu sửa cấp thiết di tích Nhà Chúa Đảo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH.NMK.08.
TT Đặng Thị Bích Liên;
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác