3219/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư, tu bổ Cụm di tích núi An Hoạch (núi Nhồi), tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Phúc đáp Công văn số 7569/ƯBND-VX ngày 19/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư, tu bổ Cụm di tích núi An Hoạch (núi Nhồi) thuộc phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập dự án đầu tư, tu bố Cụm di tích núi An Hoạch (núi Nhồi) đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác.
2. Về nội dung dự án: Phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án đầu tư, tu bổ Cụm di tích núi An Hoạch (núi Nhồi)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác