3219/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang có Công văn số 583/SVHTTDL-KHTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 về việc xin chủ trương lập các dự án tu bổ, tôn tạo các di  tích lịch sử trên địa bàn tỉnh năm 2011 và ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hóa tại công văn 557/DSVH-DT ngày 07 tháng 9 năm 2010.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Đối với các di tích lịch sử đã được xếp hạng Quốc gia:

- Đồng ý với chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh nêu trong Công văn số 583/ SVHTTDL-KHTC của Sở.

Tuy nhiên do nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong kế hoạch năm 2011 không thể cùng một lúc bố trí đủ cho các dự án. Do vậy để sử dụng tập trung nguồn kinh phí dược hỗ trợ, để nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang lựa chọn ưu tiên lập dư án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Lạn, xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn trước, sau đó mới xem xét thứ tự ưu tiên đối với các di tích Quốc gia khác.

2. Đối với các di tích lịch sử chưa được xếp hạng Quốc gia:

Do di tích đình Nội Ninh, đền Thổ Hà, chùa Am Vãi là các di tích lịch sử chưa được xếp hạng Quốc gia vì vậy đề nghị Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang báo cáo, xin chủ chương lập các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử nêu trên bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Lạn trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng;

- UBND tỉnh Bắc Giang;

-Lưu: VT, KHTC, VB (5).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác