3220/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của di tích đền, chùa Chi Đông, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 6338/UBND-VX ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục của di tích đền chùa Chi Đông thuộc thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án xây dựng mới hạng mục: cổng, nhà khách và bảo quản, tu bổ hạng mục: tả hữu hành lang của chùa, miếu thờ, nhà kho, nhà bếp, công trình vệ sinh để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện dự án xây dựng mới và bảo quản, tu bố di tích đền, chùa Chi Đông.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án xây dựng mới và bảo quản, tu bố di tích đền, chùa Chi Đông./.
 
Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
 - SVHTTDLTP HàNội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác