3224/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Những ngày phim kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Tổ chức chương trình chiếu phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Những phim kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2010 trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm in ấn các bản phim có chủ đề về Thăng Long - Hà Nội để trình chiếu trong những ngày phim này.

- Tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ điện ảnh giao lưu với khán giả hâm mộ tại Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Ninh.

- Chỉ đạo Công ty FAFIM Việt Nam tiếp tục phát hành những bộ phim đã phát hành trong những Tuần phim. Đợt phim trước đây có nội dung phù hợp với chủ đề trên nhằm tạo ra không khí vui lưu phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Giám đốc Công ty FAFIM Việt Nam. Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Công ty (Trung tâm) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị có phim chiếu trong Tuần phim và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), H.200

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác