3224/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức dâng tặng trống đồng tại CHDCND Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại;

Căn cứ Công văn số 23/CV-LCHDSVHLK-HCVTH ngày 12 tháng 8 năm 2012 của Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh, Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh, Thanh Hóa phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục và tổ chức dâng tặng trống đồng vừa đúc mới cho Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, huyện Nông Bok, tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào.

Điều 2. Kinh phí: Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh, Thanh Hóa đảm nhận kinh phí đúc đồng và tổ chức hoạt động từ các nguồn xã hội hóa.

Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chi công tác phí theo chế độ hiện hành cho cán bộ công chức tham gia phối hợp tổ chức lễ dâng tặng trống đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hóa Lam Kinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác