3226/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt chủ trương tổ chức “Hội nghị- Tập huấn công tác Thi đua-Khen thưởng” năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị-Tập huấn công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2014 với các nội dung sau:
1. Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua, Khen thưởng.
2. Địa điểm dự kiến: Thành phố cần Thơ.
3. Thời gian dự kiến: Cuối tháng 10 năm 2014.
4. Nội dung của Hội nghị-Tập huấn: Phổ biến những quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trong Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đối bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân; Nghị định quy định xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; Nghị định quy định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và các Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.
Điều 2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng phối hợp với Văn     phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí để tổ chức Hội nghị tập huấn trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT, TKV15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác