3229/BVHTTDL-ĐT

TLBT, VTVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Đề án nâng cấp trường Đề án nâng cấp Trường

Kính gửi: Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Tờ trình số 833/TTr-CĐDLHN ngày 15/8/2011 về Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 và Công văn số 846/CĐDLHN ngày 17/8/2011 về Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thành Trường Đại học Du lịch Hà Nội.

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoan nghênh Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2030. Trên cơ sở Công văn số 1809/BVHTTDL-TCCB ngày 31/5/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tích cực xây dựng Đề án thành lập Trường Đại học Du lịch Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

2. Để Chiến lược phát triển và Đề án nâng cấp trường được hoàn chỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung những nội dung sau:

a. Về Chiến lược phát triển:

- Điều chỉnh kết cấu Chiến lược như sau: Trang bìa, Tờ trình, Mục lục, Lời nói đầu, sau đó đến các phần nội dung của Chiến lược, Phụ lục (nếu có). Tại trang cuối cùng của Chiến lược bổ sung phần phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.

- Xem lại số lượng các tiểu mục trong phần II. Các chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2020. (mục 7. Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế có 5 nội dung, các mục khác có 4 nội dung).

- Bổ sung Quyết định thành lập Ban Xây dựng chiến lược, các biên bản hội thảo, họp của Nhà trường, (đưa vào phần Phụ lục).

- Chiến lược còn có lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, lỗi viết tắt. Vì vậy cần phải rà soát kỹ và chỉnh sủa theo đúng quy định của thể thức văn bản.

b. Về Đề án nâng cấp Trường:

- Điều chỉnh kết cấu nội dung Đề án như sau: Trang bìa, Tờ trình, Mục lục, Phần mở đầu,…Phu lục. Tại trang cuối cùng của Đề án bổ sung phần phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.

- Xem lại nội dung đề mục tại Mục lục không khớp với nội dung trong Đề án (tiểu mục 3.4.1 không có ở Mục lục nhưng có trong phần nội dung; tiểu mục 7.1.2 ở Mục lục và trong nội dung đặt trước tiểu mục Bổ sung cụm từ "phát triển" tại tiểu mục 2.1.4 cho tương đồng với các tiểu mục 2.1.2, tiểu mục 2. 1.3 . Xem lại nội dung mục 2.2. Định hướng phát triển ngành Du lịch (chỉ có tiểu mục 2.2.1 mà không có tiểu mục 2.2.2).

- Phần Thực trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực ngành Du lịch trong thời gian tới cần tập trung phân tích tình hình công tác đào tạo trên toàn quốc và nhu cầu đào tạo trình độ đại học trở lên để làm nổi bật sự cần thiết mục tiêu thành lập Trường Đại học Du lịch Hà Nội.

- Bổ sung Tờ trình thành lập Trường Đại học Du lịch Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội; Hồ sơ các văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dựng đất; Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ làm Hiệu trưởng (theo mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật); Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học và Quyết định số 2368/2007/QĐ-BGĐĐT ngày 09/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy trình, thủ tục thành lập trường đại học.

- Đề án còn có nhiều lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, lỗi viết tắt. Vì vậy cần phải rà soát kỹ và chỉnh sửa theo đúng quy định của thể thức văn bản.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội biết, bổ sung, hoàn thiện Chiến lược phát triển và Đề án nâng cấp trường. Đồng thời, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội liên hệ với Văn phòng Bộ để đăng Ký lịch báo cáo, bảo vệ Chiến lược phát triển và Đề án nâng cấp trường trước Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng. Sau đó, Lãnh đạo Bộ sẽ phê duyệt làm cơ sở cho Nhà trường triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐMC.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác