3231/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn làm phim BS (Nhật Bản) vào Việt Nam thực hiện chương trình giới thiệu di tích văn hóa Óc Eo của Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì đón, hướng dẫn và quản lý đoàn làm phim thuộc kênh truyền hình BS (Nhật Bản) vào Việt Nam thực hiện chương trình phim tài liệu giới thiệu và quảng bá di tích lịch sử văn hóa Óc Eo của Việt Nam.

Thời gian: 19/09 đến 25/09/2010

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, An Giang.

Kinh phí: Hãng Truyền hình BS (Nhật Bản) chịu mọi chi phí.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của phim phải được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép trước khi xuất khỏi Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhân:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (báo cáo);

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố liên quan;

- Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố liên quan;

- Bộ Công an (A18; A25, A36);

- Lưu : VT, HTQT, NPL. 7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác