3234/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, giai đoạn 2011-2015;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dựng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ công văn số 804/TTg-QHQT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và công văn số 1460/TTg-QHQT ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hóa với Đan Mạch;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn 2011 -2015 để tiếp nhận và triển khai Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với tổng kinh phí viện trợ 2.662.500 Cuaron Đan Mạch (DKK) cho 2 hợp phần “Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa" và "Hỗ trợ nghệ thuật nơi công cộng"

Ban Quản lý chương trình được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại và được phép sử dựng con dấu của Cục Hợp tác quốc tế trong giao dịch.

Văn phòng của Ban đặt tại Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội. Các chi phí vận hành Văn phòng của Ban Quản lý Chương trình và các chi phí đối ứng khác (bao gồm chi phí điện, nước, điện thoại, intemet, máy tính, photo, phụ cấp kiêm nhiệm, chi phí họp, công tác phí, phương tiện đi lại cho các thành viên của Ban Quản lý và các chi phí khác có liên quan) được bố trí từ nguồn ngân sách của Cục Hợp tác quốc tế.

Điều 2. Thành phần Ban Quản lý Chương trình gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Chương trình;

2. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thành viên;

3. Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thành viên;

4. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, thành viên;

5. Ông Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thành viên;

6. Bà hoàng Kim Oanh, Kế toán trưởng, Cục Hợp tác quốc tế, thành viên;

7. Bà Nguyễn Phương Hòa, Trưởng phòng châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Điều phố viên Chương trình;

8. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Chuyên viên phòng châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Thư ký chương trình;

9. Bà Trương Thị Thanh Thủy, Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính, Cục Hợp tác Quốc tế, Kế toán dự án.

Các thành viên Ban Quản lý chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nghĩa với và quyền hạn theo quy định tại Văn kiện chương trình, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Ban Quản lý Chương trình tự giải thể khi Chương trình kết thúc theo quy định tại Hiệp đình giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa, ký kết ngày 09 tháng 9 năm 2011.

Điều 3. Ban Quản lý Chương trình có bộ phận thường trực đặt tại Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Chương trình, kiêm nhiệm 25% thời gian công tác;

2. Bà Hoàng Kim Oanh, Kế toán trưởng, Cục Hợp tác quốc tế, thành viên kiêm nhiệm 25% thời gian công tác;

3. Bà Nguyên Phương Hòa, Trưởng phòng châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Điều phối viên Chương trình, kiêm nhiệm 25% thời gian công tác;

4. Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Chuyên viên phòng châu Âu, Cục hợp tác quốc tế, Thư ký chương trình, kiêm nhiệm 25% thời gian công tác;

5. Bà Trương Thị Thanh Thủy, Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính, Cục Hợp tác Quốc tế, kế toán dự án, kiêm nhiệm 25% thời gian công tác;

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các ông/bà có tên tại Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,

 Tài chính, Ngoại giao (để biết).

-Lưu: VT, HTQT, NPH.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác