3236/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích đình, chùa Đại Áng, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1821/VHTT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình, chùa Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích đình - chùa Đại Áng, bao gồm các nội dung: Tôn tạo tổng thể; tu bổ, tôn tạo đình Đại Áng (bao gồm các hạng mục: tu bổ tiến tế, hậu cũng, phương đình, tả hữu vu, nghi môn, đền thờ liệt sĩ; xây mới nhà bếp - thủ từ, nhà vệ sinh); tôn tạo chùa Đại Áng (bao gồm các hạng mục: tu bổ giếng đình; tôn tạo tam bảo, nhà mẫu, nhà tổ, nhà tạo soạn, lầu hóa vàng). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số vấn đề sau

- Đối với định Đại Áng: Tu bổ nguyên trạng tả vu, tôn tạo lại tỏa hữu vu theo mẫu nhà tả vu hiện có. Điều chỉnh cửa phòng tắm nhà vệ sinh quay vào trong để đảm bảo sự kín đáo, đồng thời hạ thấp chiều cao công trình phù hợp với che công trình xung quanh.

- Đối với hạng mục nhà mẫu chùa Đại Áng: Tái sử dụng bộ vì gỗ chính còn khả năng sử dụng. Tường trục A và F’ xây dựng sát hàng cột trục A và hàng cột trục F, đồng thời thu nhỏ hậu cung để phù hợp với tiền tế phía trước. Không chạm rồng đầu dư và giảm bớt trang trí hoa văn trên bẩy hiên tòa tiền tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó phê duyệt theo thẩm quyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục thuộc Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác