323/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Thông - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Doãn Thế Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Báo Văn hóa và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Tạ Hồng Quảng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đặng Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên.
Sau khi nghe đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội; công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015 và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Hưng Yên là địa phương giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, là điểm sáng về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hưng Yên, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh đã có sự phát triển toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân, công nhân tại các khu công nghiệp; tiếp tục kiểm kê, nhân rộng, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc trên địa bàn Tỉnh; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Hưng Yên năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hưng Yên quan tâm, chỉ đạo:
a) Nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.
b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức kiểm kê, nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể; triển khai việc xây dựng hồ sơ về Nghệ thuật hát Trống Quân để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào Danh mục Di sản văn hóa quốc gia. Tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, các nghệ nhân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
c) Tăng cường chỉ đạo, tổ chức và quản lý tốt công tác lễ hội năm 2015, trong đó tập trung hướng dẫn nhân dân thực hiện việc đặt tiền đúng nơi quy định; bố trí, quản lý tốt các dịch vụ; kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi mê tín dị đoan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, lễ hội trên địa bàn Tỉnh.
d) Quan tâm, chăm lo phát triển các loại hình nghệ thuật trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là Nhà hát Chèo Hưng Yên.
đ) Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Hưng Yên ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương.
e) Xây dựng Quy hoạch các khu, điểm du lịch trọng điểm; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; tăng cường an ninh, an toàn, kết nối các điểm đến du lịch trong và ngoài Tỉnh để tạo ra diện mạo mới trong phát triển du lịch những năm tới.
3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
a) Đề nghị hỗ trợ nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2015-2020 để thực hiện dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch theo Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 27/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ:
Để cụ thể hóa các nội dung tại Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 27/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Tỉnh chuẩn bị các tài liệu liên quan, cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.
b) Về đề nghị quan tâm, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa của Tỉnh như: Thư viện, Nhà hát, Rạp chiếu phim, Khu liên hợp thể thao của Tỉnh:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cho các công trình văn hóa, thể thao, lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời Tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
c) Về dự án mở rộng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện sớm các hạng mục để chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015).
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên lập kế hoạch, tổ chức cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn nhạc dân tộc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên trước Lễ kỷ niệm.
d) Về hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch Bến cảng đón khách trên sông Hồng vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến và Bảo tồn không gian văn hóa Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, giao Vụ Kế hoạch, Tài chính của Bộ hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên các thủ tục để tổ chức thực hiện.
đ) Về phương án thiết kế, nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng Tỉnh:
Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn, phối hợp giúp Tỉnh xây dựng phương án, nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng Tỉnh.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy Hưng Yên;
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hưng Yên;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác