3241/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định Bảo tàng Hồ Chí Minh làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ:

Căn cứ Công văn số 7709 -CV/VPTW  ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Ban Chấp hành trung ương về Đề án xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh tại tờ trình số 377/TTr-BTHCM ngày 31/8/2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định Bảo tàng Hồ Chí Minh làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Xiêng Vang, huyện Nọong Boốc, tỉnh Khăm Muộn " Lào.

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa và giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, Q8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác