3241/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao giai đoạn 2011-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Quyết định số 1174/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng Đề án “Đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao giai đoạn 2011-2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Đào tạo huấn luyện viên và trọng tài thể thao giai đoạn 2011-2020” gồm các thành viên: 

Ban Soạn thảo

1. Ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo – Trưởng ban

2. Ông Lâm Quang Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Đại Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh – Phó trưởng ban;

4. Ông Vũ Thái Hồng – Viện trưởng Viện KHTDTT – Thành viên;

5. Ông Lê Tấn Đạt – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Mạnh Phú – Phó hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh – Thành viên;
7. Ông Trần Đức Phấn – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT – Thành viên;
Tổ Biên tập: 

1. Ông Lâm Quang Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – Tổ trưởng; 

2. Ông Tần Lê Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục TDTT – Tổ phó; 

3. Ông Vũ Thành Sơn – Trưởng khoa Huấn luyện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh – Thành viên;
4. Ông Lê Quang Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Tổng cục TDTT – Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Bích Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tổng  cục TDTT – Ủy viên.
6. Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục TDTT – Ủy viên; 
7. Ông Bùi Xuân Hoàng – Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Ủy viên thư ký.
Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2011 tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2794/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT, 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác