3243/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản Chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

Căn cứ Công văn số 2215/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định, phê duyệt các đề án, kịch bản chi tiết thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 4450/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 28/06/2010 về việc bổ sung hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 2938/VP-VHKG của Văn phòng Ủy Ban Nhân dân Tp, Hà Nội ngày 21/06/2010 về việc biểu diễn của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản Chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội của Dàn nhạc Dân tộc. Việt Nam tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai (theo chi tiết kịch bản gửi kèm theo).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Phó Thủ tướng TTCP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c;

- Văn phòng Chính phủ;

- BCĐ Quốc gia 1000 năm TL-HN;

- Bộ trưởng,các Thứ trưởng;

- UBND thành phố Hà Nội;

-Sở VHTTDL các tỉnh thành;

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, NTBD, TTg (25)

 

KỊCH BẢN

Chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3243/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Công văn số 4450/VPCP-KGVX ngày 28/06/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Công văn số 2938/VP-VHKG Của Văn phòng ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 21/6/2010 về việc biểu diễn của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản Chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ca ngợi đất nước, con người, ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, phản ánh tinh thần yêu nước, cần cù của dân tộc góp phần tạo dựng lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Giới thiệu, tuyên truyền, đưa tinh hoa âm nhạc dân tộc đến với công chúng của Thủ đô và các tỉnh thành trong cả nước một cách sâu rộng hơn nữa.

2. Yêu cầu:

Chương trình mang đậm đà tính dân tộc.

- Các tác phẩm đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao, thu hút được đông đảo khán giả.

- Các chương trình cần được thực hiện hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

II. Nội dung:

1. Tên gọi: "Chương trình biểu diễn đặc biệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam".

- Chủ đề: Các tác phẩm ca ngợi Thủ Đô nghìn năm Văn hiến, Ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Trong đó có một số các tác phẩm mới, lần đầu công diễn.

2. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: từ ngày 15/9/2010 đến ngày 20/10/2010

Địa điểm: tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai.

3. Đơn vị thực hiện:

Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị thực hiện: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam.

4. Chương trình biểu diễn tại các tỉnh và thành phố:

* Tại thành phố Hà Nội:

 

TT

Tác phẩm

Biểu diễn

Tác giả

1

Lưu Thuý -Kim tiền, Xuân phong -Long hổ

Hoà Tấu Dàn nhạc

-Nhạc cung đình Huế

2

Đất nước hùng thiêng

Hoà Tấu Dàn nhạc

1. Cội nguồn

 2. Hào khí

 3. Tiếng ru

4. Bất tử

Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả: 
Doãn Tiến

3

Chiều Hồ Gươm

Đơn ca nữ -Tân Nhàn -Giải Nhất Sao Mai

-Tác giả:
 Đức Hải

4

Suối đàn Trung

Tốp tấu đàn Trung

-Tác giả:
 Trần Đặng

5

Làng lúa làng hoa

Đơn ca Nữ, Hồng Nhung -Giải Nhì ''Sao mai 2010''

-Tác giả: 
Ngọc Khuê

6

Chung một niềm tin

Hoà Tấu Dàn nhạc Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả:
 Xuân Khải

7

Một thoáng Hồ Tây

Đơn ca Nam, Tùng Dương -Giải Nhất Sao Mai

-Tác giả:
 Phó Đức Phương

8

Xuân quê hương

Tốp tấu đàn Tranh

-Tác giả: 
Xuân Khải

9

Làng Hoa Hà Nội

Độc Tấu Đàn Bầu

-Tác giả: 
Hồ Hoài Anh

10

Tâm sự

Độc Tấu Tỳ bà và tốp nhạc

-Tác giả:
 Mai Phương

11

Tâm sự

 

Đơn ca nam, Trọng Tấn

-Tác giả: 
Tạ Tường

12

Trống hội

Hoà Tấu Dàn nhạc Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả:
 Nguyễn Chín

* Tại tỉnh Thái Nguyên:

TT

Tác phẩm

Biểu diễn

Tác giả

1

Phẩm tiết -Nguyên tiêu-Hồ Quảng

Hoà Tấu Dàn nhạc

-Nhạc cung đình Huế

2

Tứ Quý

Hoà Tấu Dàn nhạc

-Nhạc Chèo

3

Ba Đình nắng

Đơn ca nữ: Tân Nhàn -Giải Nhất Sao Mai

-Tác giả:
 Gia Hân

4

Suối đàn Trung

Tốp tấu đàn Trung

-Tác giả:
 Trần Đặng

5

Nhớ phố xưa

Đơn ca nữ: Tân Nhàn -Giải Nhất Sao Mai

-Tác giả: 
Hải Hà

6

Tây Nguyên

Hoà tấu Dàn nhạc

Tổ khúc 4 chương:

1. Sáng trong buôn

2. Lời ru trong đêm

3. Đi săn

4. Lễ hội đâm trâu, Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả:
 Trần Quý

7

Chiều phủ Tây Hồ

Đơn ca Nữ, Hồng Nhung - Giải Nhất ''Sao mai 2010''

-Tác giả: 
Phú Quang

8

Khi thành phố lên đèn

Đơn ca Nữ, Hồng Nhung - Giải Nhất ''Sao mai 2010''

-Tác giả:
 Thái Cơ

9

Dáng Xuân

Tốp đàn tranh

-Tác giả: 
Bích Vượng

10

Khúc Ca Hà Nội

Đơn ca nam, Trọng Tấn

-Tác giả:
 Thiên Hương

11

Thăng Long đẹp nét Ca Trù

Đơn ca nam, Trọng Tấn

-Tác giả:
 Tạ Tường

12

Hồ Gươm vọng nguyệt

Hoà tấu Dàn nhạc

Chỉ huy: NSƯT Hồng Thái

-Tác giả: 
Hồng Thái

13

Tiếng vọng

Hoà tấu Dàn nhạc

Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả:
 Hồ Hoài Anh

* Tại tỉnh Lào Cai:

TT

Tác phẩm

Biểu diễn

Tác giả

1

Tứ Quý

Hoà Tấu Dàn nhạc

-Nhạc Chèo

2

Làng lúa làng hoa

Đơn ca Nữ, Hồng Nhung, Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả:
 Ngọc Khuê

3

Niềm tin tất thắng

Độc tấu Đàn Bầu, Bùi Lệ Chi Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả:
 Khắc Chí

4

Ô là Tình

Độc tấu Sao trúc và Dàn nhạc

-Tác giả:
 Lê Phổ

5

Thành phố Rồng thiêng

Tốp tấu đàn Dân tộc

-Tác giả:
 Hồ Hoài Anh

6

Hương quê

Tốp tấu đàn tranh

-Tác giả: 
Bích Vượng

7

Nhớ về dòng sông

Độc tấu Sáo, Hoàng Anh, Chỉ huy: NSƯT Phạm Ngọc Khôi

-Tác giả:
 Đinh Linh

8

Cảm xúc Tây Nguyên

Tốp đàn Tr'ưng

-Tác giả:
 Bích Vượng

9

Hoa sen

Tốp tấu đàn Dân tộc

-Tác giả:
 Thanh Tâm

10

Khúc ca xanh

Đơn ca nam, Trọng Tấn

-Tác giả:
 Ngọc Hưng

11

Thăng Long đẹp nét Ca Trù

Đơn ca nam, Trọng Tấn

-Tác giả: 
Tạ Tường

12

Lung Linh Việt Nam

Hoà tấu Dàn nhạc

-Tác giả:
 Lê Nghiêm

 

5. Kinh phí;

- Kinh phí tổ chức hoạt động trên được cấp phát theo chế độ phân cấp hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

III. Tổ chức thực hiện: .

1. Thành lập Ban tổ chức gồm: .

Trưởng ban: GS. TS. NSƯT Ngô Văn Thành - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Phó ban:

- NS. Đào Đăng Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- NSƯT Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Các thành viên:

Ths. Nguyễn Văn Trực - Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

- TS. Tạ Quang Đông - Trưởng phòng Hành chính - Đối ngoại, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

-NSƯT Lê Văn Phổ - Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

-NSƯT Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

- Ông Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tài vụ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

-NSƯT  Phạm Ngọc Khôi - Chỉ huy Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

-Ông Nguyễn Thu Đông - Chuyên viên Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- NSND Nguyễn Thị Thanh Tâm - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

2. Phân công chỉ đạo tổ chức:

2.1. Học viện Âm nhạc:

- Tổ chức địa điểm luyện tập chương trình biểu diễn cho các diễn viên.

- Dàn dựng và phối khí các tác phẩm theo chương trình đã được phê duyệt.

- Chuẩn bị in ấn các quyển giới thiệu chương trình biểu diễn

- Thuê âm thanh, ánh sáng cho sân khấu tại nơi biểu diễn phục vụ theo đúng yêu cầu của chương trình.

- Thuê trang phục biểu diễn (dân tộc) cho 60 diễn viên.

-Thuê phương tiện vận chuyển nhạc cụ và đi lại cho diễn viên.

- Thuê chỗ ăn, ở tại những nơi đoàn biểu diễn (tại tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai).

2.2. Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Phối hợp với Học viện xây dựng chương trình biểu diễn chi tiết.

- Liên hệ với địa phương giúp đỡ tổ chức, tuyên truyền về chương trình biểu diễn để cho đông đảo nhân dân được thưởng thức.

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội:

- Liên hệ và giúp đỡ làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai tạo điều kiện tốt nhất cho Dàn nhạc biểu diễn tại các địa điểm trên.

3. Công tác chuẩn bị và Kế hoạch tập luyện:

3.1. Lựa chọn các các phẩm lên chương trình biểu diễn:

- Dàn dựng, phối khí các tác phẩm mới: 15 tác phẩm (mỗi chương trình có 5 tác phẩm mới)

- In ấn, chép phân phổ, tổng phổ các tác phẩm đã được chọn.

3.2 Tổ chức lưu diễn:

- Tổ chức đoàn đi tiền trạm (3 người) tại Thái Nguyên và Lào Cai.

Thuê địa điểm biểu diễn:

Hà nội: Nhà hát Âu cơ

Tại Thái Nguyên Hội trường của Trường VHNT Việt Bắc

Tại Lào cai: Hội trường tỉnh ủy, Hoặc Nhà Hát Nhân Dân

- Thuê phương tiện đi lại, vận chuyển:

- Thuê  xe 02 xe ca 45 chỗ đi Thái Nguyên.

- Mua vé tầu hỏa đi Lào Cai

- Thuê âm thanh, ánh sáng tại nơi biểu diễn: Micro, loa, ămply ....các loại đèn chuyên dụng cho biểu diễn trong nhà và ngoài trời.

- Thuê khách sạn chỗ ăn, ở cho diễn viên tại Thái Nguyên và Lào Cai: Dự kiến thuê khách sạn tại Lào Cai 3 ngày và tại Thái Nguyên 2 ngày.

3.3 Các công tác chuyên môn khác:

- In chương trình biểu diễn: là 3 chương trình khác nhau.

- Thuê trang phục cho diễn viên: Thuê 50 bộ nữ và 30 bộ nam đang phục Dân tộc

3.4. Luyện tập và Thành phần Dàn nhạc:

- Tập luyện 30 buổi tại Học viện Âm nhạc. .

- Tổng duyệt: ngày 26 tháng 8 năm 2010. Địa điểm: tại Học viện Âm nhạc.

-Thành phân Dàn nhạc : 80 người trong đó có nhiều nghệ sỹ là Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú tham gia.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác