3245/QĐ-BVHTTDL,

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Tuần lễ phim Nga" tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC "TUẦN LỄ PHIM NGA" TẠI VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá họp XI kỳ họp thứ 9 ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB ngày 24/04/2001 của Bộ Văn hoá - Thông tin về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức "Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức "Tuần lễ phim Nga" tại Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2009

Địa điểm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Cục Điện ảnh có trách nhiệm dịch và duyệt phim trước khi trình chiếu.

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Điện ảnh chi tiền dịch và duyệt phim.

-Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu chi phí tổ chức chiếu, in ấn vé, tờ rơi, quảng cáo, lễ khai mạc và các chi phí liên quan đến tổ chức chiếu phim

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo),

- Lưu: VT, HTQT, HTM. 7.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác