3246/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc thực hiện bộ phim " Giao lộ chết" tại Việt Nam

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN BỘ PHIM " GIAO LỘ CHẾT" TẠI VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTĐL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trường Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Hãng phim Chánh Phương hợp tác với Công ty Cổ phần Giải trí Thần đồng, đạo diễn Victor Vũ thực hiện bộ phim “Giao lộ chết" của tác giả Hồng Phúc tại Việt Nam theo đúng kịch bản đã được Cục Điện ảnh xét duyệt và những lưu ý trong giám định kịch bản số 397/GĐKB ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Cục Điện ảnh.

- Thời gian quay tại Việt Nam: từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010.

Kinh phí: mọi chi phí do đoàn làm phim chịu toàn bộ

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của bộ phim chỉ được xuất khỏi Việt Nam sau khi được cơ quan chức năng xem xét và cho phép.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Hãng Phim Chánh Phương và Giám đốc Công ty Cổ phần Giải trí Thần đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng (để báo cáo),

-Cục A25, A18 Bộ Công an;

- Lưu: VT, HTQT, NXĐ.9.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác