3248/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2010-2020

BỘ TR­­­ƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo về văn hóa nghệ thuật;

Căn cứ Quyết định số 3278/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo Xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo về văn hóa nghệ thuật;

Xét đề nghị của Vụ tr­­ưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2010-2020, với các nội dung:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung (thành lập mới) mạng lưới các trường đào tạo chuyên nghiệp về văn hóa nghệ thuật từ đại học, cao đẳng, trung cấp theo vùng phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, các Bộ, ngành ở mỗi vùng và cả nước. Đặc biệt đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp được thành lập mới phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; cùng với nhu cầu hội nhập và hợp tác quốc tế phải tuyệt đối đảm bảo các điều kiện thành lập trường theo quy định của Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (về diện tích đất theo quy định, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và chương trình đào tạo, ngành đào tạo).

b) Mục tiêu cụ thể

- Đảm bảo tính hợp lý về hệ thống đào tạo văn hoá nghệ thuật đặc thù, đảm bảo quy mô đào tạo cần thiết, tính đa cấp, đa ngành nghề, đa lĩnh vực của các cơ sở đào tạo để tăng hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, sự cân đối giữa quy mô đào tạo và chất lượng đào tạo. Phù hợp với cơ chế, nội dung và năng lực quản lý, điều hành của bộ máy quản lý mỗi trường;

- Ưu tiên đầu tư thành lập mới các đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp công lập (kể cả nâng cấp, sắp xếp, sáp nhập) trên địa bàn các vùng miền trong cả nước cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội;

- Thành lập mới một số trường đại học đa ngành trực thuộc tỉnh/thành trên cơ sở các trường hiện có làm trường trọng điểm, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật trên cả nước;

- Mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và trung cấp phải bảo đảm hài hòa cơ cấu nhân lực, có chất lượng bao gồm những trường chất lượng cao và những trường đào tạo nguồn nhân lực đại trà;

- Ngoài việc bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực về văn hóa nghệ thuật trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước đến năm 2020 và các năm tiếp theo, mạng lưới các trường văn hóa nghệ thuật phải tính đến nguồn nhân lực tri thức ở trình độ cao.  Cần được đầu tư và nâng cấp một số trường đại học có uy tín thành các trường đại học và học viện theo tiêu chuẩn quốc tế. Hướng đến các tiêu chí hội nhập khu vực và thế giới. Tiêu chí hội nhập được xem xét dưới các khía cạnh của trình độ đào tạo, chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, quy trình đào tạo, phương pháp đào tạo, chi phí đào tạo, hiệu quả đào tạo, trình độ học vấn, các loại bằng cấp và trình độ, năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh và sinh viên trong nhà trường.

2. Giải pháp thực hiện

a) Thiết lập hệ thống mạng lưới trường văn hoá nghệ thuật đáp ứng nhu cầu về cơ cấu nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật và phân vùng địa lý, kinh tế, chính trị của đất nước;

b) Tạo mọi điều kiện nhằm phát huy tối đa năng lực đào tạo hiện có của các trường văn hoá nghệ thuật trên cả nước;

c) Chú trọng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ;

d) Ban hành chính sách thu hút, sử dụng các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng;

đ) Tiếp tục củng cố và mở rộng ngành nghề đào tạo, chương trình, giáo trình, các hình thức đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phương tiện phục vụ công tác giảng dạy và học tập, kinh phí hoạt động và nguồn vốn đầu tư;

e) Xây dựng các chủ trương, chính sách tạo điều kiện để các trường chủ động phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm trong quản lý và đào tạo;

g) Chú trọng việc xã hội hóa trong nhà trường, việc liên kết, liên thông trong đào tạo trong nước và quốc tế nhưng phải đặt dưới sự quản lý chặt chẽ các cơ quan chức năng về nội dung và chương trình đào tạo; xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các trường văn hoá nghệ thuật từ Trung ương đến các trường địa phương. Mở rộng liên thông liên kết với các nước trong khu vực và trên thế giới;

h) Nghiên cứu việc phân cấp quản lý các trường đại học, cao đẳng phự hợp với điều kiện thực tiễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung quản lý Nhà nước đối với giáo dục đại học, các trường trọng điểm, trường đầu ngành, trường có vốn đầu tư nước ngoài;

3. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2011-2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối với Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cỏc Bộ, ngành liên quan, các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo văn hóa nghệ thuật cụ thể hoá nội dung Đề án này thành các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hàng năm và từng giai đoạn, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo các Bộ, ngành liên quan;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các cơ sở đào tạo về văn hóa nghệ thuật trực thuộc trên địa bàn mình có kế hoạch, biện pháp cụ thể của các trường văn hóa nghệ thuật theo mục tiêu, lộ trình của Đề án nêu ra, nhằm hoàn thiện mạng lưới trường văn hóa nghệ thuật trong cả nước; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai việc Quy hoạch của Đề án này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để biết);

-Lưu: VT, ĐT (2), TL.80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác