3250/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả PAR INDEX 2013 (Chỉ số cải cách hành chính 2013) nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cải cách hành chính và giao ban công tác CCHC quý III

Căn cứ Quyết định số 4307/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-BNV ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo giá, rút kinh nghiệm về kết quả PAR INDEX 2013 nhằm cải thiện, nâng cao lượng cải cách hành chính và giao ban công tác CCHC quý III như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Xác định PAR INDEX để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách công bằng, lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của Bộ.
2. Thông qua PAR INDEX xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện cải cách hành chính, qua đó có những điều chỉnh cần thiết để góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.
3. Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.
4. Kịp thời phát hiện những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.
II. Nội dung
1. Phổ biến, tuyên truyền về kết quả PAR INDEX 2013 đã được Bộ Nội vụ công bo
1.1. Công bố PAR INDEX 2013
1.2. So sánh kết quả PAR INDEX 2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các bộ, ngành khác
2. Đánh giá, rút kinh nghiệm, bài học từ kết quả PAR INDEX 2013
2.1. Kết quả của PAR INDEX 2013 và những đánh giá khách quan từ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
2.2. Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng PAR INDEX nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung.
3. Giải pháp cần thiết để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Bộ trong năm 2015
3.1. Giải pháp từ các tiêu chí, tiêu chí thành phần của PAR INDEX
3.2. Thang điểm đánh giá của PAR INDEX
3.3. Phương pháp đánh giá, tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần
3.4. Công tác điều tra xã hội học
IV. Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm
1. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ.
2. Thành phần
- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm CNTT: Mỗi đơn vị cử 02 đại biếu gồm: 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách cải cách hành chính.
- 02 Tổng cục: Mỗi đơn vị gồm 1 lãnh đạo đơn vị; 01 chuyên viên phụ trách cải cách hành chính và 01 đại diện cấp Cục, Vụ thuộc Tổng cục.
3. Số lượng đại biểu dự kiến: 100 đại biểu
4. Thời gian dự kiến: Ngày 26/9/2014 (cả ngày).
5. Địa điểm: Tại Trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 51 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                                              .
V. Kinh phí
Kinh phí tổ chức lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp qua Văn phòng./.
 
Nơi nhận:                                                                
-Bộ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, P.25.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác