3252/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa Rối Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV - Hà Nội 2015" vào trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật "Liên hoan Múa Rối quốc tế lần thứ IV-Hà Nội 2015" gồm:
1. Ông Ngô Quỳnh Giao - Nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam- Chủ tịch Hội đồng;
2. NSND. Nguyễn Thùy Trang - Trưởng đoàn diễn viên 3, Nhà hát Múa Rối Việt Nam - Ủy viên;
3. NSƯT. Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long - Ủy viên;
4. Ông Chua Soo Pong - Giám đốc Học viện Chinese opera - Cộng hòa Xinh-ga-po - Ủy viên;
5. Ông Nik Palmer - Vương quốc Anh - Ủy viên;
Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật có nhiệm vụ theo dõi Cuộc thi, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác đúng quy định.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật trích từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hội đồng Nghệ thuật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên
-Lưu: VT, NTBD (2) Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác