3253/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phúc đáp Công văn số 6123/UBND-VX ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương lập “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận, tỉnh Thanh Hóa’’. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Di sản Thành Nhà Hồ đã được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới năm 2011 của UNESCO, đây là di sản có giá trị về lịch sử và kiến trúc, nghệ thuật Do đó, để bảo tồn và phát huy giá trị Khu di sản này cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận, tỉnh Thanh Hóa".

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận, tỉnh Thanh hóa" để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Văn phòng Chính phủ

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.13.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác