3253/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Hồ sơ TKBVTC tu bổ tu bố Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp

Kính gửi: Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 175/BQLKDTGT-KHNV ngày 29 tháng 7 năm 2014 và Công văn số 103/BQLKDTGT-KHNV ngày 19 tháng 5 năm 2014 của của Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp về thiết kế bản vẽ thi công hạng mục tu bố Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử vả khảo cổ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận thiết kế bắn vẽ thi công hạng mục tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và khảo cố Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp vợi các nội dung sau:
- Tu bổ Miếu cũ.
- Xây mới: Chánh điện, cổng, Bia tiền án, Tả vu, Hữu vu.
- Tôn tạo sân, vườn, đường nội bộ.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung nội dung thăm dò, khai quật khảo cổ khu vực dự kiến xây dựng công trình.
- Không sử dụng đèn tuýp chiếu sáng nội thất công trình và không trồng cau bụng trong khu di tích.
- Phần căn cứ pháp lý tại Thuyết minh Thiết kế kỹ thuật công trình Miếu Bà Chúa Xứ còn thiếu hệ thống các văn bản pháp luật về di sản văn hóa, các văn bản pháp lý liên quan tói nội dung và quy trình thực hiện dự án.
Bộ Văn hóa, Thế thao và: Du lịch có ý kiến đế Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp bổ sung, hoàn chỉnh thiết kế. sau đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai các bước tiếp theo theo quý định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác