3254/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Hồ sơ TKBVTC xây mới đền Thiên Hộ Dương thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp

Kính gửi: Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 176/BQLKDTGT-KHNV ngày 29 tháng 7 năm 2014 và Công văn số 102/BQLKDTGT-KHNV ngày 19 tháng 5 năm 2014 của của Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp về thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây mới đền Thiên Hộ Dương thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp tỉnh Đồng Tháp (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xây mới đền Thiên Hộ Dương thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp tỉnh Đồng Tháp với các nội dung xây mới các công trình; Đền chính, Nhà tả vu, Hữu vu, Cổng, tường rào, sân, vườn.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nghiên cứu sử dụng gạch truyền thống để lát nền thay cho phương án sử dụng vật liệu đá granit không phù hợp với tính chất di tích.
- Bổ sung nội dung thăm dò, khai quật khảo cố khu vực dự kiến xây dụng công trình.
- Thuyết minh Thiết kế kỹ thuật công trình Đền thờ Thiên Hộ Dương cần bổ sung các căn cứ pháp lý: Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10; Luật số 32/2009/QH12 sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định phê duyệt Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến đế Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp
 bổ sung, hoàn chỉnh thiết kế, sau đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác