3254/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo về bản quyền

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ BẢN QUYỀN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo về Quy định luật pháp, kinh nghiệm của Thuỵ Sỹ và về tham chiếu luật một số quốc gia khác về bản quyền đối với thiết bị ghi và vật ghi trong khuôn khổ Chương trình hợp tác khai đặc biệt về sở hữu trí tuệ Việt Nam và Thay Sỹ (dự án SVIP) và kế hoạch triển khai năm 2009.

Thời gian và địa điểm: 12/10/2009 tại Hà Nội và 14/10/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Về kinh phí: Phía Thụy Sỹ chu toàn bộ chi phí tổ chức Hội thảo.

Cục Bản quyền tác giả chi kinh phí mua quà lưu niệm và một buổi tiệc chiêu đãi thuyết trình viên và cán bộ dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, MT.06.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác