3254/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức triển lãm “Hình tượng Rồng-Tiên trên chạm khắc đình làng tại Việt Nam” tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án “Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc bộ Việt Nam” của Viện Mỹ thuật-Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm “Hình tượng Rồng-Tiên trên chạm khắc đình làng tại Việt Nam” tại Pháp trong thời gian từ ngày 21/9 đến ngày 03/10/2012.

Sau khi kết thúc Triển lãm, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tặng lại toàn bộ hiện vật triển lãm cho Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để tiếp tục khai thác, quảng bá.

Điều 2. Về kinh phí:

 - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chi tiền chuẩn bị Triển lãm trong nước, cước phí gửi hiện vật triển lãm đi Pháp, in giấy mời, quảng cáo, tiệc cocktail lễ khai mạc triển lãm; vé máy bay quốc tế, taxi sân bay, tiền ăn, ở, điện thoại, bảo hiểm, phương tiện đi lại tại Pháp cho đoàn đi pháp; cước phí vận chuyển hiện vật tới địa điểm triển lãm và ngược lại, chi phí liên quan theo chế độ từ nguồn kinh phí dự án “Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc bộ Việt Nam” của Viện Mỹ thuật-Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về địa điểm triển lãm, trang thiết bị trưng bày, bục kê, kệ giá, gửi giấy mời, thông tin tuyên truyền tại Pháp từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm 2012 của Trung tâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác