3261/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiếp nhận tài trợ từ Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiếp nhận 7.000.000 Won (tương đương 6.553 USD) từ Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc để thực hiện dự án làm phim "Câu chuyện của các nghệ nhân gốm" theo Biên bản thỏa thuận giữa Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc.

Thời gian: từ tháng 10 đến tháng 12/2011.

Điều 2. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm sử dụng khoản tiền tài trợ trên đúng mục đích và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, VTA.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác