3266/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phối hợp với Đại Sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội và Công ty Highwire của Đan Mạch thực hiện phim tài liệu giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 21/200/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì đón, hướng dẫn và phối hợp với Đại Sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội và Công ty Highwire của Đan Mạch thực hiện phim tài liệu 12 tập giới thiệu Việt Nam đất nước, con người, phong tục tập quán, du lịch, văn hóa của Việt Nam.

Thời-gian: Từ ngày 5 tháng 11 đến 10 tháng 12 năm 2011.

Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tiền Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Tây Ninh, An Giang.

Kinh phí. Công ty Highwire của Đan Mạch chịu mọi chi phí.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng của phim phải được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép trước khi xuất khỏi Việt Nam.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ Tài chính Kế toán, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tại các tỉnh, thành phố như điều 1;

-Sở Ngoại vụ tại các tỉnh, thành phố như điều 1;

- Bộ Công an (A18; A83; A36);

-Lưu: VT, HTQT, ĐHT, 14.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác